Com es fa la recerca?

La recerca que es desenvolupa agrupa disciplines molt diverses (geologia, paleontologia, arqueologia, botànica, etc.). La interrelació de les dades obtingudes ajuda a entendre les dinàmiques des d’un punt de vista global. D’aquesta manera podem conèixer un moment concret en la història de la vida i de la Terra, en el qual un seguit d’animals i de plantes van desaparèixer fruit d’un canvi climàtic.

Un cop localitzat un jaciment, el treball comença amb l’excavació i la delimitació de les restes trobades. A continuació es dibuixen les restes i es posicionen tridimensionalment mitjançant unes coordenades que conformen una quadrícula imaginària. Després s’extreuen les restes, es consoliden les més malmeses i es protegeixen per ser transportades al laboratori, on s’estudiaran. En els casos que es creu convenient realitzar-ne un motlle, els restauradors inicien in situ el procés d’emmotllament i de contraemmotllament abans d’extreure-les.

La recerca al laboratori es desenvolupa essencialment des de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, si bé alguns dels investigadors que hi intervenen provenen d’altres institucions i universitats, tant nacionals com internacionals, com ara el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universidad de Burgos i l’Université de Bordeaux.