El Neolític suposarà un canvi radical en el mode de vida de les comunitats humanes. L’agricultura i la ramaderia faran que la gent instal·li cases fixes esdevenint sedentaris. Apareixeran noves eines i una creixent especialització de les activitats artesanals, que portaran a l’augment d’un comerç d’intercanvi i també de la diferenciació social.

Skip to content